A A A

Regulamin portalu Wysoczyzna.pl


I Informacje ogólne

1. Portal Wysoczyzny Elbląskiej Wysoczyzna.pl na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II, udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie, zwanym dalej jako Usługodawcę lub Wysoczyzna.pl.

2. Portal internetowy Wysoczyzna.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Wysoczyzna.pl działają udostępnione we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie wysoczyzna.pl oraz jej subdomenach.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Wysoczyzna.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Wysoczyzna.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Wysoczyzna.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy.


II Definicje

1. Portal Wysoczyzny Elbląskiej Wysoczyzna.pl, Wysoczyzna.pl – portal internetowy składający się ze stron i narzędzi internetowych dostępnych za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością firmy EGM Multimedia.

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Wysoczyzna.pl.

3. Partner – każdy podmiot współpracujący z Wysoczyzna.pl na podstawie stosownej umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uzytkowników dostępne w Wysoczyzna.pl.

5. Materiały – teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, materiały multimedialne itp., w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


III Zasady korzystania z Wysoczyzna.pl

1. W ramach portalu Wysoczyzna.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
a) zapoznawać się z publikowanymi Materiałami za pośrednictwem urządzeń multimedialnych, jak komputer, telefon, tablet i inne,
b) zamieszczać Materiały w celu prezentowania ich na Portalu Wysoczyzna.pl,
c) korzystać z usług, jak wyszukiwarka, mapy, przewodniki i inne,
d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług.

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Wysoczyzna.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Wysoczyzna.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Wysoczyzna.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Wysoczyzna.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Wysoczyzna.pl.

4. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Wysoczyzna.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Wysoczyzna.pl i prezentowanych w nim Materiałów.
 

IV Własność intelektualna

1. Portal Wysoczyzna.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Wysoczyzna.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Wysoczyzna.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Wysoczyzna.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Wysoczyzna.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Wysoczyzna.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Wysoczyzna.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Wysoczyzna.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Wysoczyzna.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Wysoczyzna.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 

 

V Obowiązki i prawa użytkownika portalu Wysoczyzna.pl

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Wysoczyzna.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Wysoczyzna.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Wysoczyzna.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Wysoczyzna.pl treści o charakterze bezprawnym.

5. Wszystkie materiały dostarczane przez Użytkowników są wyłącznie droga e-mailową, a kopia materiałów jest zachowana przez cały czas emisji.
 

VI Odpowiedzialność usługodawcy portalu Wysoczyzna.pl

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Wysoczyzna.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Wysoczyzna.pl przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Wysoczyzna.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Wysoczyzna.pl;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Wysoczyzna.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.


VII Polityka prywatności

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Wysoczyzna.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”).

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 

VIII Dane osobowe

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Wysoczyzna.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Wysoczyzna.pl . Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca Portalu Wysoczyzna.pl.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. W celu usunięcia danych osobowych, należy złożyć reklamację na adres e-mail lub adres korespondencyjny lub adres siedziby Usługodawcy.
 

IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Wysoczyzna.pl.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Wysoczyzna.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

3. Regulamin Portalu Wysoczyzna.pl dostępny jest cały czas pod adresem http://www.wysoczyzna.pl/strony/regulamin-portalu